Psychobilly.cz

Pre niektor?½ch sa to možno zd?¡ nemožn?©, no aj na Slovensku m?¡me už konečne druh?º ( Vlastne aj tretiu :- ) ) Rockabilly kapelku! Je Å?ou Bratislavsk?¡ skupina Cellmates. Hraj?º rockabilliy a s?º celkom fajn, a tak sme si pre nich pripravili 9 ot?¡zok . Nech sa p?¡Äi tu s?º.

1. Tak nazdar! Sk?ºs n?¡m predstaviÅ¥ kapelku Cellmates!
Zdrav?­m vÅ¡etk?½ch! DosÅ¥ Å¥ažk?¡ ot?¡zka na ?ºvod, predstaviÅ¥ sam?½ch seba. :) Kapela The Cellmates je trio v zložen?­ bicie, kontrabas, gitara a spev a hr?¡me hudbu, ktor?¡ n?¡s bav?­.

2. Prečo pr?¡ve Cellmates?
V?½ber n?¡zvu bol vcelku spont?¡nny, nechali sme sa inÅ¡pirovaÅ¥ piesÅ?ou Jailhouse rock a rovnomenn?½m filmom, kde vystupuj?º pr?¡ve v?¤zni a Elvis Presley. Nakoniec v?¤zensk?¡ tematika sa často objavuje v p?´vodn?½ch rockabilly a bluesov?½ch piesÅ?ach, preto sme sa rozhodli nadviazaÅ¥ na t?ºto trad?­ciu.

3. Rockabilly nieje u n?¡s ako si s?¡m dok?¡zal zistiÅ¥ moc popul?¡rny Å¡t?½l ( Ak ner?¡tam modelov a modelky ktor?© sa chcu d?´jsÅ¥ uk?¡zaÅ¥ v nov?½ch rocka/psycho Å¡at?¡ch ) ako ste sa knemu ako kapela dostali?
Samozrejme nebolo to zo dÅ?a na deÅ?. Kapela sa postupne formovala, hrali sme piesne, ktor?© vznikli niekedy v 50. rokoch minul?©ho storočia alebo sk?´r. Ako hovor?­Å¡, nie je to u n?¡s moc rozÅ¡?­ren?½ ž?¡ner, čiže sme nemali ani in?º možnosÅ¥, ako dostaÅ¥ sa k nemu cez hudbu.

4. A čo takto psychobilly? NeÅ¥ah?¡ v?¡s to?
V mojom pon?­man?­ m?¡ aj psychobilly veľa spoločn?©ho s t?½m, čo hr?¡me. Nec?­tim tu z?¡sadn?© rozdiely. Mysl?­m si, že Å¡t?½l s?¡m osebe tvoria kapely, ktor?© ho hraj?º a my sa moment?¡lne najpohodlnejÅ¡ie c?­time v rockabilly.

5. Ako si tak vÅ¡?­mam vaÅ¡e koncerty nem?¡te ich moc Undergroundove. Chceli by ste byÅ¥ “sl?¡vnymi” ? Ako klipy v telke atď.? Napr?­klad ako to spravil nemeck?½ spev?¡k Sasha? Či to je len zhoda n?¡hod?
Hr?¡me najm?¤ v hudobn?½ch kluboch, minul?½ rok sa n?¡m podarilo vyhraÅ¥ ist?º bratislavsk?º s?ºÅ¥až kapiel, tak sme sa predstavili aj na v?¤ÄÅ¡?­ch p?³di?¡ch. Ako kapelu si ideme určitou cestou a eÅ¡te som sa nezam?½Å¡Ä¾al nad t?½m, či hr?¡me underground alebo nie.

6. Ktor?½ spev?¡k, skupina , umelec ovplyvnil v?½voj skupiny?
Je ich mnoho, preto by som ner?¡d menoval len niektor?½ch. NaÅ¡a hudba priamo odkazuje na počiatky klasick?©ho rock and rollu, snaž?­me sa oživiÅ¥ t?ºto hudbu. Podľa m?´jho n?¡zoru je vhodn?© n?¡jsÅ¥ s?ºlad medzi vlastnou tvorbou a nieč?­m, čo je overen?©, už existuje a t?½m p?¡dom to posun?ºÅ¥ na in?º ?ºroveÅ?, v najlepÅ¡om pr?­pade na vyÅ¡Å¡iu ?ºroveÅ?. Takže m?¡me reÅ¡pekt ku vÅ¡etk?½m kapel?¡m, umelcom, ktor?½ch piesne sme zaradili do n?¡Å¡ho reperto?¡ru, do určitej miery n?¡s ovplyvnili, ale na druhej strane n?¡m vytvorili priestor rozv?­jaÅ¥ sa, ?­sÅ¥ ďalej a to už vlastn?½m smerom.

7. A čo tak in?¡ hudba ako rockabilly? Blues? Country? Jazz?
To s?º ž?¡nre, ktor?¡ st?¡li pri zrode rockabilly. Vytvorili ho a ich vplyv v tejto hudbe je neust?¡le c?­tiÅ¥. Veľmi r?¡d si vypočujem t?ºto hudbu.

8. A čo tak?½to rockabilly umelci robia vo svojom voľnom čase? Pr?¡ca, oddych, Å¡port, ženy ?:-)
Bav?­me sa a v ot?¡zke si asi aj rovno odpovedal, že č?­m najradÅ¡ej.:)

9. Možno je trošku skoro na CD, ale predsa, nepripravuje sa?
Už v najbližšom čase m?¡me na pl?¡ne nahraÅ¥ v Å¡t?ºdiu p?¡r piesn?­, nebude to vÅ¡ak cel?© CD. Naďalej chceme hraÅ¥ koncerty, a t?½m sp?´sobom Å¡?­riÅ¥ naÅ¡u hudbu.

10. To by bolo asi vÅ¡etko ďakujem za ot?¡zky ;-)
Podobne, vďaka!

A video na z?¡ver:


One Response to “Rozhovor s Cellmates – Slovenské Rockabilly”

  1. Bob

    Pěkné!

Leave a Reply

Nejbližší koncert

Na informacích o nových koncertech se pracuje, příd později.
ByWordPress. Thanx WPTheme Generator.
Special Thanx to Gimp!
Creative Commons License
TOPlist