Psychobilly.cz

Keby sa neboj?­m pred mamou tak otvorenie poviem, že Jerry Lee bol kurevn?­k. Å esÅ¥ kr?¡t ženat?½ (a Å¡est kr?¡t rozveden?½ J). Polygamista obvinen?½ z vraždy jednej zo svojich ex, ale i človek, ktor?½ priÅ¡iel o svoje deti…
Prv?½ kr?¡t sa Jerry Lee Lewis oženil, keď mu bolo 17 (niekde sa uv?¡dza 15). Jeho prv?¡ žena sa volala Dorothy Barton. Po ani nie dvoch rokoch sa vÅ¡ak zaľ?ºbil do dc?©ry miestneho kazateľa a oženil sa po druh?½ kr?¡t. Ale pozor, sopliak Jerry sa nerozviedol a tak asi mesiac žil v polygamii. Zhruba po mesiaci od rozvodu sa eÅ¡te neplnolet?½ Jerry stal otcom, keď mu jeho druh?¡ žienka Jane Mitcham porodila syna. Veru tak, asi spolu h?ºÅ¾evnato Å¡tudovali bibliu. Svojho syn?¡tora pomenoval Lewis podľa seba – Jerry Lee Lewis junior. Keď nesk?´r zakladal skupinu bližšie sa zozn?¡mil s dc?©rou svojho bas?¡ka Myrou Gale, ktor?¡ bola jeho osudov?¡ – už tretia osudov?¡. Milovn?­kovi Jerrymu nevadilo ani to, že mala len 13 rokov a z čistej l?¡sky (či z popudu?) si ju 11. decembra 1957, už sl?¡vny Lewis, vzal. Ale z?¡budliv?½ Jerry si spomenul na svoju predch?¡dzaj?ºcu ženu – eÅ¡te st?¡le z?¡konn?º a rozv?¡dza sa po druh?½ kr?¡t. Samozrejme Jerry Lee si doprial eÅ¡te Å¡tyri mesiace polygamie a rozviedol sa až v apr?­li. V roku 1959 sa mu narodil druh?½ syn, ktor?©mu dal meno Steve Allen. ??no, pomenoval ho po tom Stevenovi Allenovi, ktor?½ vo svojej Å¡ou rok pred t?½m zabezpečil Jerrymu prv?© tv vyst?ºpenie.
Manželstvo s Myrou Brown bolo poznačen?© už spom?­nan?½m Å¡kand?¡lom, ktor?½ Lewisa na ist?½ čas zadupal pod čiernu zem. On vÅ¡ak svoju ženu ľ?ºbil i naďalej. V roku 1960 ho postihlo ďalÅ¡ie neÅ¡Å¥astie. Nenech?¡vajte mal?© deti bez dozoru! Myra pripravovala v kuchyni večeru a mal?½ Steve Allen sa hral pri baz?©ne. To čo sa dalo očak?¡vaÅ¥ sa i stalo a Steve sa utopil. Jerry priÅ¡iel o svojho druhoroden?©ho syna. Manželstvo s Myrou mu vydržalo do roku 1970. Rozviedli sa. Bol to Jerryho prv?½ rozvod, po ktorom ostal ?ºradne slobodn?½. Jerry hr?¡val už len country, op?­jal sa a dost?¡val do pr?ºserov – predzvesÅ¥ ďalÅ¡ieho neÅ¡tastia.
V 1971 mu zomrela mama a o dva roky nesk?´r priÅ¡iel Lewis o svojho prvoroden?©ho syna. Zabil sa na aute. Jerry eÅ¡te viac prepad?¡val depresi?¡m a začal už?­vaÅ¥ utiÅ¡ovacie lieky. Často ich kombinoval z alkoholom čo sa mu v roku 1981 takmer vypomstilo. Vtedy Lewisa n?¡hle hospitalizovali. D?´vod – prasknut?½ žal?ºdočn?½ vred. Doktori mu d?¡vali 50% Å¡ancu. Jerry Lee sa z toho nakoniec dostal a v roku 1983 sa oženil so svojou Å¡tvrtou ženou Shawn Michelle Stevensovou. Toto manželstvo netrvalo ani rok. Shawn Michelle naÅ¡li mŕtvu o p?¡r mesiacov. ?šdajne sa pred?¡vkovala drogami. Jerry Lee Lewis bol na zozname podozriv?½ch, no pol?­cia ho oslobodila. Nemali voči nemu d?´kazy. Veď jeho prez?½vka – Killer bola naozaj len prez?½vka. O čosi nesk?´r sa v časopise Rolling Stone dokonca objavili ?ºdajn?© d?´kazy, ktor?© vraždu pripisovali Jerrymu. No on zostal pr?¡vom nevinn?½ (Å¥ažko o tomto pr?­pade polemizovaÅ¥, pravdu pozn?¡ asi len samotn?½ Lewis). V roku 1984 sa Jerry Lee žen?­ po piaty kr?¡t. V roku 1988 tesne pred naroden?­m svojho tretieho syna sa Lewis utieka k liečbe svojej drogovej z?¡vislosti. Nesk?´r sa roz?­de i zo svojou piatou ženou a ožen?­ sa znovu. Ale ani jeho Å¡ieste manželstvo nevydržalo a v roku 2003 sa rozv?¡dza. Jeho žena Kerrie naÅ?ho podala žalobu že neplat?­ v?½Å¾ivn?© pre svojho syna….

Keby sa neboj?­m pred mamou tak otvorenie poviem, že Jerry Lee bol kurevn?­k. Å esÅ¥ kr?¡t ženat?½ (a Å¡est kr?¡t rozveden?½ J). Polygamista obvinen?½ z vraždy jednej zo svojich ex, ale i človek, ktor?½ priÅ¡iel o svoje deti…

Prv?½ kr?¡t sa Jerry Lee Lewis oženil, keď mu bolo 17 (niekde sa uv?¡dza 15). Jeho prv?¡ žena sa volala Dorothy Barton. Po ani nie dvoch rokoch sa vÅ¡ak zaľ?ºbil do dc?©ry miestneho kazateľa a oženil sa po druh?½ kr?¡t. Ale pozor, sopliak Jerry sa nerozviedol a tak asi mesiac žil v polygamii. Zhruba po mesiaci od rozvodu sa eÅ¡te neplnolet?½ Jerry stal otcom, keď mu jeho druh?¡ žienka Jane Mitcham porodila syna. Veru tak, asi spolu h?ºÅ¾evnato Å¡tudovali bibliu. Svojho syn?¡tora pomenoval Lewis podľa seba – Jerry Lee Lewis junior. Keď nesk?´r zakladal skupinu bližšie sa zozn?¡mil s dc?©rou svojho bas?¡ka Myrou Gale, ktor?¡ bola jeho osudov?¡ – už tretia osudov?¡. Milovn?­kovi Jerrymu nevadilo ani to, že mala len 13 rokov a z čistej l?¡sky (či z popudu?) si ju 11. decembra 1957, už sl?¡vny Lewis, vzal. Ale z?¡budliv?½ Jerry si spomenul na svoju predch?¡dzaj?ºcu ženu – eÅ¡te st?¡le z?¡konn?º a rozv?¡dza sa po druh?½ kr?¡t. Samozrejme Jerry Lee si doprial eÅ¡te Å¡tyri mesiace polygamie a rozviedol sa až v apr?­li. V roku 1959 sa mu narodil druh?½ syn, ktor?©mu dal meno Steve Allen. ??no, pomenoval ho po tom Stevenovi Allenovi, ktor?½ vo svojej Å¡ou rok pred t?½m zabezpečil Jerrymu prv?© tv vyst?ºpenie.

Manželstvo s Myrou Brown bolo poznačen?© už spom?­nan?½m Å¡kand?¡lom, ktor?½ Lewisa na ist?½ čas zadupal pod čiernu zem. On vÅ¡ak svoju ženu ľ?ºbil i naďalej. V roku 1960 ho postihlo ďalÅ¡ie neÅ¡Å¥astie. Nenech?¡vajte mal?© deti bez dozoru! Myra pripravovala v kuchyni večeru a mal?½ Steve Allen sa hral pri baz?©ne. To čo sa dalo očak?¡vaÅ¥ sa i stalo a Steve sa utopil. Jerry priÅ¡iel o svojho druhoroden?©ho syna. Manželstvo s Myrou mu vydržalo do roku 1970. Rozviedli sa. Bol to Jerryho prv?½ rozvod, po ktorom ostal ?ºradne slobodn?½. Jerry hr?¡val už len country, op?­jal sa a dost?¡val do pr?ºserov – predzvesÅ¥ ďalÅ¡ieho neÅ¡tastia.

V 1971 mu zomrela mama a o dva roky nesk?´r priÅ¡iel Lewis o svojho prvoroden?©ho syna. Zabil sa na aute. Jerry eÅ¡te viac prepad?¡val depresi?¡m a začal už?­vaÅ¥ utiÅ¡ovacie lieky. Často ich kombinoval z alkoholom čo sa mu v roku 1981 takmer vypomstilo. Vtedy Lewisa n?¡hle hospitalizovali. D?´vod – prasknut?½ žal?ºdočn?½ vred. Doktori mu d?¡vali 50% Å¡ancu. Jerry Lee sa z toho nakoniec dostal a v roku 1983 sa oženil so svojou Å¡tvrtou ženou Shawn Michelle Stevensovou. Toto manželstvo netrvalo ani rok. Shawn Michelle naÅ¡li mŕtvu o p?¡r mesiacov. ?šdajne sa pred?¡vkovala drogami. Jerry Lee Lewis bol na zozname podozriv?½ch, no pol?­cia ho oslobodila. Nemali voči nemu d?´kazy. Veď jeho prez?½vka – Killer bola naozaj len prez?½vka. O čosi nesk?´r sa v časopise Rolling Stone dokonca objavili ?ºdajn?© d?´kazy, ktor?© vraždu pripisovali Jerrymu. No on zostal pr?¡vom nevinn?½ (Å¥ažko o tomto pr?­pade polemizovaÅ¥, pravdu pozn?¡ asi len samotn?½ Lewis). V roku 1984 sa Jerry Lee žen?­ po piaty kr?¡t. V roku 1988 tesne pred naroden?­m svojho tretieho syna sa Lewis utieka k liečbe svojej drogovej z?¡vislosti. Nesk?´r sa roz?­de i zo svojou piatou ženou a ožen?­ sa znovu. Ale ani jeho Å¡ieste manželstvo nevydržalo a v roku 2003 sa rozv?¡dza. Jeho žena Kerrie naÅ?ho podala žalobu že neplat?­ v?½Å¾ivn?© pre svojho syna….

Bazmek

Photo by : www.allaboutjazz.com


Leave a Reply

Nejbližší koncert

Na informacích o nových koncertech se pracuje, příd později.
ByWordPress. Thanx WPTheme Generator.
Special Thanx to Gimp!
Creative Commons License
TOPlist